Algemene Voorwaarden

Zoek bedrijf

Kies rubriek en regio

Informatie Rubrieken

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 / Definities
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Presentatie en/of advertentie: een vermelding in tekst en/of beeld welke krachtens een Overeenkomst tussen RZ uitgeverij en Contractant op www.vakmanschaponline.nl is geplaatst.

Contractant: de natuurlijke persoon of publiekrechtelijke dan wel privaatrechtelijke rechtspersoon die met RZ uitgeverij een Overeenkomst heeft gesloten.
RZ uitgeverij gevestigd te Heerhugowaard.

Overeenkomst: de nader in schriftelijke vorm, elektronische vorm of op een andere wijze vastgelegde mondelinge of schriftelijke overeenkomst tussen RZ uitgeverij en Contractant ter zake van één of meerdere presentaties en/of advertenties.

Plaatsingsopdracht: een mondeling, schriftelijk of in elektronische vorm, eender welke wijze, door Contractant of diens Vertegenwoordiger aan RZ uitgeverij verstrekte opdracht tot plaatsing van één of meerdere presentaties en/of advertenties.

Vertegenwoordiger: degene die voor en/of namens contractant en voor diens rekening en risico de overeenkomst aangaat.

www.vakmanschaponline.nl : 1 door RZ uitgeverij uitgegeven website in elektronische vorm, zoals internet.

Artikel 2 / Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden
2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door RZ uitgeverij gemaakte aanbiedingen alsmede op uit de Overeenkomst voortvloeiende of daarmee samenhangende rechtsbetrekkingen tussen RZ uitgeverij en Contractant.
2.2 Door het geven van een Plaatsingsopdracht aan RZ uitgeverij accepteert Contractant onvoorwaardelijk de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.
2.3 Indien bedingen in de Overeenkomst afwijken van hetgeen in deze Algemene Voorwaarden is gesteld, prevaleert de tekst van de Overeenkomst.
2.4 Indien een der bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig is of wordt vernietigd, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven.

Artikel 3 / Plaatsingsopdracht
3.1 Een Plaatsingsopdracht is bindend voor de Contractant en kan door Contractant niet worden herroepen.
3.2 De Vertegenwoordiger die de Plaatsingsopdracht aan RZ uitgeverij verstrekt, wordt geacht volledig bevoegd te zijn Contractant bij het verstrekken van de Plaatsingsopdracht rechtsgeldig te vertegenwoordigen. Contractant staat onvoorwaardelijk in voor de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de Vertegenwoordiger.
3.3 Een Plaatsingsopdracht zal door RZ uitgeverij via een schriftelijke bevestiging aan Contractant worden bevestigd. RZ uitgeverij heeft te allen tijde het recht om in het geval een Overeenkomst mondeling (inclusief: telefonisch) gesloten is, van Contractant een voor akkoord getekende kopie van de bevestiging te verlangen of een bevestiging per post en/of e-mail te versturen alvorens RZ uitgeverij overgaat tot uitvoering van de Overeenkomst. De getekende kopie van de bevestiging of de e-mail dient binnen 7 dagen na dagtekening door Contractant te worden verzonden naar RZ uitgeverij. RZ uitgeverij is gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten totdat het bedoelde schriftelijk akkoord van Contractant is verkregen.
3.4 Tenzij anders overeengekomen levert de cliënt de teksten, afbeeldingen, lay-out en andere gegevens aan.

Artikel 4 / Overeenkomsten ten behoeve van derden
4.1 Voor Plaatsingsopdrachten aan RZ uitgeverij verstrekt ten behoeve van een derde staat Contractant er jegens RZ uitgeverij onvoorwaardelijk voor in dat de derde instemt met de plaatsing van de presentatie en/of advertentie zoals deze conform deze Algemene Voorwaarden met de Contractant wordt overeengekomen.
4.2 Bij een Plaatsingsopdracht ten behoeve van een derde kunnen door RZ uitgeverij per geval bijzondere voorwaarden voor de aanvaarding worden gesteld.
4.3 RZ uitgeverij heeft het recht maar niet de plicht om in geval van een Plaatsingsopdracht ten behoeve van een derde zich daarover met die derde te verstaan. RZ uitgeverij is ondanks eerdere aanvaarding van de Plaatsingsopdracht gerechtigd daaraan geen verder gevolg te geven
dan wel de plaatsing van een presentatie en/of advertentie ongedaan te maken, indien aan RZ uitgeverij blijkt dat de derde om welke reden dan ook bezwaar tegen de presentatie en/of advertentie c.q. de plaatsing daarvan maakt.
4.4 Niettegenstaande het vorige lid is en blijft Contractant jegens RZ uitgeverij volledig aansprakelijk voor de in verband met de plaatsing van de presentatie en/of advertentie aan RZ uitgeverij verschuldigde vergoeding.
4.5 Contractant is te allen tijde aansprakelijk voor betaling van de vergoedingen als genoemd in artikel 10.
4.6 Contractant vrijwaart RZ uitgeverij voor alle aanspraken van de betreffende derde, eender uit welken hoofde, op enigerlei wijze samenhangend met de ten behoeve van de derde door de
Contractant aan RZ uitgeverij verstrekte Plaatsingsopdracht en de daaruit voortvloeiende uitvoering van de Plaatsingsopdracht door RZ uitgeverij . De Contractant vrijwaart RZ Uitgeverij tevens voor de in verband met de aanspraken van de derden jegens RZ uitgeverij door RZ uitgeverij gemaakte kosten.

Artikel 5 / Inhoud van de Advertentie
5.1 Contractant staat er voor in dat de inhoud van de presentatie en/ of advertentie op geen enkele wijze inbreuk maakt op rechten van derden en niet ingaat tegen enig wettelijk voorschrift of van toepassing zijnde regelgeving.
5.2 Contractant is jegens RZ uitgeverij aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit of samenhangend met enige inbreuk op (intellectuele)eigendomsrechten van derden in verband met de in opdracht van Contractant gepubliceerde of openbaar gemaakte presentatie en/of advertentie.
5.3 Contractant vrijwaart RZ uitgeverij volledig voor alle aanspraken en schadevorderingen van derden terzake voormelde inbreuken, alsmede voor de in verband met de aanspraken van derden
(overheden daarbij inbegrepen) jegens RZ uitgeverij door RZ uitgeverij gemaakte kosten.
5.4  De internetsite waarop een digitale presentatie en/of advertentie wordt geplaatst (inclusief het ontwerp) zijn eigendom van RZ uitgeverij. Contractant is niet gerechtigd om zonder voorafgaande toestemming van RZ uitgeverij de presentatie en/of advertentie bij een andere internet-provider onder te brengen of in een ander medium dan Vakmanschaponline te publiceren. Behoudens wanneer deze compleet is aangeleverd.
5.5 Voor presentatie en/of advertenties waarbij gebruik wordt gemaakt van een hyperlink of andere voorziening waarmee de gebruiker naar de homepage van Contractant of derden wordt gebracht, is het verboden om op die homepage boodschappen of aanbiedingen te doen die strijdig zijn met de wet, goede zeden, het algemeen belang of de belangen van RZ uitgeverij en haar relaties. RZ uitgeverij behoudt te allen tijde het recht bedoelde hyperlink of andere verbindingsvoorziening geheel of gedeeltelijk te verwijderen totdat enige strijdige uiting is verwijderd,
zonder dat Contractant aanspraak heeft op enige vergoeding.

Artikel 6 / Uitvoering van de Overeenkomst
6.1 Eventueel door RZ uitgeverij geboden ondersteuning bij het ontwerp en/of de redactie dan wel bij de wijziging van de presentatie en/of advertentie geschiedt geheel vrijblijvend en zonder dat Contractant daar enig recht aan kan ontlenen.
6.2 Contractant kan geen rechten ontlenen aan de vormgeving, lay-out, de pagina- en rubriekindeling van www.vakmanschaponline.nl
6.3 RZ uitgeverij kan niet instaan voor de kleurzetting, en de lay-out van een ten behoeve van Contractant geplaatste presentatie en/of advertentie in Vakmanschap in en om het huis (en bedrijf).
6.4 RZ uitgeverij behoudt zich te allen tijde het recht voor een presentatie en/of advertentie te weigeren, niet meer te plaatsen, dan wel dusdanige maatregelen te treffen dat plaatsing ongedaan wordt gemaakt.
6.5 RZ uitgeverij is gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst door derden te laten verrichten.

Artikel 7 / Overmacht
7.1 In geval RZ uitgeverij ten gevolge van overmacht is verhinderd de Overeenkomst na te komen of wanneer RZ uitgeverij naar haar redelijk oordeel door uitvoering van de Overeenkomst in conflict zou komen met een andere adverteerders op www.vakmanschaponline.nl, zal zij Contractant hier zo spoedig mogelijk van in kennis stellen.
7.2 RZ uitgeverij heeft te allen tijde het recht de nakoming van één of meer van haar verplichtingen voor de duur van de overmacht op te schorten.
7.3 Indien de overmacht langer duurt dan 30 dagen, heeft RZ uitgeverij het recht om de Overeenkomst geheel of voor wat betreft de door overmacht getroffen verplichtingen te ontbinden door een schriftelijke kennisgeving aan Contractant. Na zodanige ontbinding zullen partijen over en weer jegens elkaar geen aanspraken meer hebben uit hoofde van de Overeenkomst, dan wel, indien sprake is van een gedeeltelijke ontbinding, uit hoofde van de door overmacht getroffen verplichtingen.
7.4 Een situatie waarbij door overmacht een plaatsingsopdracht niet wordt uitgevoerd en er (deel) betaling vooruit is gedaan door de contractant, wordt deze deelbetaling teruggestort aan de contractant.

Artikel 8 / Klachten
8.1 Klachten over een geplaatste presentatie en/of advertentie dienen binnen 1 maand na plaatsing op www.vakmanschaponline.nl schriftelijk aan RZ uitgeverij kenbaar te worden gemaakt, op straffe van verval van iedere aanspraak.
8.2 Een klacht die RZ uitgeverij aanleiding geeft tot een wijziging in de presentatie en/of advertentie zal door RZ uitgeverij overeenkomstig artikel 9.2 worden verwerkt.

Artikel 9 / Wijziging
9.1 Op schriftelijk verzoek van Contractant kan een presentatie en/of advertentie op www.vakmanschaponline.nl worden gewijzigd.
9.2 Een wijziging van de presentatie en/of advertentie wordt als volgt gewijzigd:
(a) voor Vakmanschaponline ter beschikking gesteld via internet en/ of via overige zogenaamde on-line applicaties,

Artikel 10 / Vergoeding en betaling
10.1 Contractant is aan RZ uitgeverij de vergoedingen verschuldigd welke zijn overeengekomen in de Overeenkomst. Alle aan RZ uitgeverij verschuldigde vergoedingen zijn, voor zover niet uitdrukkelijk anders vermeld, gesteld in euro exclusief BTW en overige heffingen.
10.2 RZ uitgeverij is gerechtigd de vergoedingen jaarlijks te verhogen.
10.3 RZ uitgeverij kan vooruitbetaling van de vergoedingen verlangen.
10.4 RZ uitgeverij brengt de door Contractant verschuldigde bedragen telkens door middel van een factuur in rekening. Betaling dient te geschieden op de door RZ uitgeverij aangegeven wijze.
10.5 Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk een andere betalingstermijn is overeengekomen, dient betaling van het gehele factuurbedrag te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.
10.6 Indien Contractant de factuur niet binnen de voor hem gestelde betaaltermijn heeft voldaan, is Contractant zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.
10.7 Vanaf de datum van verzuim, is Contractant wettelijke rente verschuldigd en komen alle buitengerechtelijke kosten (15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van EUR 500,-) gemaakt door RZ uitgeverij ter inning van de vordering ten laste van Contractant.
10.8 In geval van verzuim, (voorlopige) surséance van betaling of faillissement van Contractant, worden alle door Contractant aan RZ uitgeverij verschuldigde vergoedingen terstond en geheel opeisbaar, zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling is vereist.
10.9 Contractant is niet gerechtigd zijn verplichtingen jegens RZ uitgeverij op te schorten en/of te verrekenen.
10.10 RZ uitgeverij is gerechtigd de kredietwaardigheid van Contractant te onderzoeken. Indien wenselijk, zulks naar het oordeel van RZ uitgeverij, dient Contractant op eerste verzoek van
RZ uitgeverij voldoende zekerheid te stellen voor de nakoming van bestaande en toekomstige verplichtingen jegens RZ uitgeverij.

Artikel 11 / Aansprakelijkheid
11.1 RZ uitgeverij is niet aansprakelijk voor schade geleden door Contractant, tenzij deze schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van RZ uitgeverij.
11.2 RZ uitgeverij is nimmer aansprakelijk voor:
(a) schade door tekortkomingen in de uitvoering van de Overeenkomst veroorzaakt of ontstaan door schuld of toedoen van Contractant of derden waarvoor Contractant verantwoordelijk is;
(b) bedrijfsschade, gevolgschade of omzetderving van Contractant;
(c) schade geleden als gevolg van het onjuist zijn van de inhoud van een Ledenlijst zoals vastgesteld tussen een aanbieder van telecommunicatiediensten en Contractant, of als gevolg van het gebruik of de verstrekking aan derden door RZ uitgeverij;
(d) schade veroorzaakt of ontstaan als gevolg van de inhoud van presentaties en/of advertenties van andere contractanten in dezelfde of een andere editie van Vakmanschap in en om het huis.

Artikel 12 / Ontbinding
12.1 Ontbinding van de Overeenkomst gaat in na de periode aangegeven in artikel 13.1
12.2 RZ uitgeverij is tevens gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te annuleren, indien Contractant niet voldoet aan een verzoek van RZ uitgeverij zoals genoemd in artikel 10.10.

Artikel 13 / Duur van de Overeenkomst
13.1 De Overeenkomst wordt aangegaan voor de periode van 1 jaar
13.2 Na afloop van de voor de Overeenkomst overeengekomen contractsperiode kunnen aan presentaties en/of advertenties welke op grond van de Overeenkomst zijn geplaatst door Contractant uitdrukkelijk geen (optie)rechten worden ontleend. Het staat RZ uitgeverij volledig vrij om de presentatie en/of advertentie(s) te discontinueren
13.3 Mits anders overeengekomen is de contract periode uitdrukkelijk voor één jaar per uitgave.

Artikel 14 / Wijziging van de voorwaarden en vergoedingen
14.1 De Algemene Voorwaarden kunnen door RZ uitgeverij worden gewijzigd.
Wijzigingen in de Algemene Voorwaarden treden in werking 1 maand na de bekendmaking daarvan. Wijzigingen van de in artikel 10 bedoelde vergoedingen treden in werking 14 dagen na de bekendmaking daarvan. Wijzingen gelden ook ten aanzien van bestaande Overeenkomsten.
14.2 Indien Contractant de wijziging niet wenst te accepteren is Contractant gerechtigd de Overeenkomst schriftelijk op te zeggen per de datum waarop de wijziging in zal gaan.

Artikel 15 / Slotbepalingen
15.1 Eventuele geschillen voortvloeiend uit of verband houdende met (overeenkomst gesloten onder) deze algemene voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de rechter in het Arrondissement Alkmaar
15.2 Op geschillen welke mochten voortvloeien uit deze algemene voorwaarden en daaronder gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

RZ uitgeverij is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Alkmaar onder nr. 37156930