Hypotheekvormen
Er zijn op de Nederlandse markt verschillende soorten hypotheken te verkrijgen. Omdat er veel hypotheekvormen zijn met verschillende voorwaarden en tarieven is de hypotheek een steeds groter wordend maatwerkproduct.

Zoek bedrijf

Kies rubriek en regio

Informatie Rubrieken

Hypotheekvormen

Beleggingshypotheek

Een beleggingshypotheek is een hypotheek die is gekoppeld aan beleggingen op effecten (aandelen en dergelijke). We onderscheiden hierin 2 vormen:

Lening met beleggingen in een kapitaalverzekering;
De eerste is feitelijk een levenhypotheek, waarbij naast de aflosvrije lening een kapitaalverzekering loopt (vaak een gemengde levensverzekering; dekking bij overlijden én bij leven). Daarin wordt gespaard voor een aflossing aan het einde van de looptijd van de lening, meestal 30 jaar. Het spaarvermogen in de verzekering wordt belegd in effecten.

Lening met verpand effectendepot / belegrekening;
De tweede vorm is eveneens een aflosvrije lening, met een daaraan verpand effectendepot. Dit kan een door geldnemer zelf opgebouwde beleggingsportefeuille zijn. Het kan ook een belegrekening zijn waar bij aanvang van de lening een storting op wordt gedaan. Bij het aangaan van de lening wordt naast de hypotheekakte ook een akte van verpanding getekend, waardoor de geldnemer niet zonder meer aan het belegde vermogen kan komen.

Voordeel: opbouw vermogen
Nadeel: risico bij dalende beurs

Annuïteitenhypotheek
Een annuïteitenhypotheek is een hypotheek waarbij elke termijn het aflossingsbedrag zo wordt gekozen, dat de totale betaling (de som van rente en aflossing) elke keer gelijk is, en zodanig dat aan het einde van de looptijd de gehele hypotheeklening is terugbetaald.
Een dergelijk aflossingstype wordt annuïteit genoemd.
Het aflossingsbestanddeel is in het begin zeer laag, doch neemt toe, naarmate de looptijd van de lening verstrijkt. Voor het rentebestanddeel geldt het omgekeerde.
Wanneer, zoals in Nederland, het renteaandeel kan worden afgetrokken van het belastbaar inkomen, neemt de totale netto woonlast gedurende de looptijd van een annuïteitenhypotheek langzaam toe. Vanwege geldontwaarding en carrière-ontwikkeling kan men de lasten waarschijnlijk toch goed blijven dragen

Kenmerk: netto maandlasten worden steeds hoger (bruto blijft gelijk)
Voordeel: na looptijd geen schuld meer
Nadeel: geen rendement op hypotheekbedrag

Lineaire hypotheek
Bij een lineaire hypotheek wordt de lening gelijkmatig afgelost, de te betalen termijnen bestaan uit rente en aflossing. De verschuldigde rente wordt berekend over het nog openstaande saldo van de hoofdsom (het geleende bedrag), de totale lasten (rente en aflossing) zijn aan het begin van de looptijd relatief hoog. De hoofdsom is dan nog hoog, dus wordt er veel rente betaald. Omdat de hoofdsom langzaamaan wordt afgelost, hoeft er steeds minder rente betaald te worden. De afnemende lasten vormen een gedeeltelijke zekerheid tegen renteverhogingen: wanneer na een aantal jaren de rente wordt verhoogd zijn de totale lasten vaak toch niet hoger dan aan ze het begin waren. Bovendien, omdat de hoofdsom afneemt heeft een rentestijging minder impact. Een lineaire hypotheek is geschikt voor diegenen die de maandlast willen zien afnemen.

Kenmerk: maandlasten (netto en bruto) worden steeds lager
Voordeel: zeker en veilig
Nadeel: weinig profijt fiscale aftrek

Spaarhypotheek
Een spaarhypotheek is een hypotheekvorm waarmee een eigen woning kan worden gefinancierd. De hypotheek bestaat uit twee delen, 1) een hypothecaire lening en 2) een spaarverzekering. Iemand die een spaarhypotheek heeft, betaalt twee rekeningen: één voor de lening, deze rekening bestaat alleen uit rente en één voor de spaarrekening, op die rekening wordt kapitaal opgebouwd. Met het geld op de spaarrekening wordt uiteindelijk – meestal na 30 jaar – de hypotheek in één keer afgelost.

Kenmerk: levensverzekering betaalt exact bedrag hoofdsom
Voordeel: veel zekerheid
Nadeel: veel sparen bij lage rente

Aflossingsvrije hypotheek
Bij een aflossingsvrije hypotheek wordt het geleende bedrag niet afgelost, de lener betaalt alleen rente. Er wordt vooraf geen datum overeengekomen waarop de hypotheeklening volledig terugbetaald moet zijn.
Doorgaans wordt er bij een aflossingsvrije hypotheek niet maandelijks op de lening afgelost. In plaats daarvan wordt er vaak afgelost bij de verkoop van de woning. Net als bij de annuïteitenhypotheek blijven de maandelijkse lasten constant zolang de rente gelijk blijft. Omdat er alleen rente wordt betaald en niet wordt afgelost, gaat de lener in principe een levenslange hypotheek aan. Het lijkt op het betalen van huur, alleen is nu niet een woningbouwvereniging degene aan wie betaald wordt, maar de bank. Het bedrag dat met een aflossingsvrije hypotheek geleend wordt, wordt in het algemeen afgelost door verkoop van de woning.
Sinds 1 augustus 2011 geldt in Nederland een nieuwe versie van de Gedragscode Hypothecaire Financieringen volgens welke het aflossingsvrije gedeelte van de hypotheek wordt beperkt tot maximaal 50% van de marktwaarde van de woning: